вторник, 4 марта 2014 г.

Методичні рекомендації
                                 до  атестації шкільних   бібліотекарів.

         Особливістю атестації бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів є приналежність їх до категорії працівників освіти та культури.Відповідно до Закону України «Про освіту» працівники бібліотек у навчальних закладах є учасниками навчально-виховного процесу, проте статусу педагогічного працівника не мають. Механізм атестації бібліотекаря суттєво відрізняється від аналогічного процесу з атестації педагога. Основним завданням атестації бібліотекарів є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об'єктивних, обгрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей прфесійного і посадового росту.
            Окремого документа, який регулював би питання атестації бібліотекарів навчальних закладів, натепер не існує. Базовим документом, що визначає порядок та умови атестації бібліотечних працівників, є Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затверджене наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. №44(зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства культури і туризму України від 3 березня 2008 р. № 9 і від 13 вересня 2010 р. №38) і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за  №1023/14290.
            Окрім основного документа з атестації організаторам атестаційного процесу необхідно знати норми і положення інших нормативних актів, якими регулюються питання, повязані з атестацією:
-         положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти України від 14 квітня 1999 р. №139;
-         Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства культури і туризму України від 14 квітня 2000р. №168;
-         Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки, затверджене наказом Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 р. №745;
-         Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних  закладів, затверджені наказомМіністерства освіти і науки України від 6 грудня 2010 р. №1205.
Атестації не підлягають:
-         працівники, які працюють на цій посаді менше ніж один рік;
-         прцівники, які працюють на посаді менше ніж один рік після підвищення кваліфікації:
-         молоді спеціалісти в період строку обовязкової роботи за розподілом після закінчення навчальних закладів:
-         працівники, які працюють за сумісництвом
Атестація поділяється на чергову та позачергову. Чергова атестація віддбувається один раз на 5 років. Позачергова атестація проводиться лише для тих бібліотекарів, щодо яких під час попередньої атестації було прийнято рішення про відповідність посаді, яку вонио біймають, за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації фахового напряму діяльності.підвищення рівня і якості роботи.Така атестація проходить  не раніше як через рік із дня попередньої атестації.
В школі видається наказ про атестацію бібліотечних працівників (доведення до відома бібліотекаря термінів і умов атестації, не пізніше ніж за місяць до початку атестації. Оформлення матеріалів і документів з атестації бібліотекаря, що засвідчує зростання його фахового і кваліфікаційного рівня.ефективним засобом  узагальнення матеріалів до атестації може бути формування бібліотекарем особистого портфоліо досягнень. Вивчеється система і досвід роботи бібліотекаря, що атестується, згідно із затвердженим планом - графіком.
Відповідно до пункту 4.2. Положення про проведення атестації характеристику бібліотекаря, який підлягає атестації, складає і підписує керівник закладу освіти або його заступник. У характеристиці висвітлюється всебічна й обєктивна оцінка результатів професійної діяльності з урахуванням функціональних обовязків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також надаються рекомендації щодо підвищення ефективності роботи. Із характеристикою та атестаційним листом бібліотекар повинен ознайомитись (під підпис) не пізніше ніж за два тижні до засідання атестаційної комісії.
До атестаційної комісії подаються характеристика на працівника, атестаційний лист попередньої атестації та матеріали, що засвідчують зростання фахового і кваліфікаційного рівнів.
Атестаційна комісія  на засіданні розглядає подані їй матеріали і заслуховує повідомлення директора про роботу працівника, який атестується, а також заслуговує самого працівника.У разі відсутності працівника  на засіданні атестаційної комісії без поважних причин комісія може провести атестацію без нього.
Згідно з Положенням атестаційна комісія визначає одну з оцінок професійної компетенції бібліотекаря, а саме:
-         відповідає займаній посаді;
-         відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;
-         не відповідає займаній посаді.
Кваліфікаційні категорії працівникам встановлюються залежно від наявності певного рівня освіти та стажу роботи відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства культури та мистецтв України від 14 квітня 2000 р.№168.
            Зазначеним довідником для бібліотекарів встановлено такі кваліфікаційні категорії:
-         провідний бібліотекар;
-         бібліотекар І категорії;
-         бібліотекар ІІ категорії;
-         бібліотекар
Бібліотечний працівник атестується лише на відповідність посаді, яку він обіймає. Категорія йому не встановлюється,оскільки категорія є невідємною частиною посади бібліотекаря.
Схему кваліфікаційних категорій, вимоги до них та відповідні тарифні розряди бібліотекарів у таблиці:
Квфліфікаційна
категорія
Кваліфікаційні вимоги
Тарифні розряди
Провідний
бібліотекар
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією бібліотекаря 1-ї категорії не менше ніж 2 роки
9-12
Бібліотекар І категорії
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією бібліотекаря 2-ї категорії не менше ніж 2 роки
8-11
Біліотекар ІІ категорії
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря не менше ніж 1 рік
8-10
Бібліотекар
(без категорії)
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи
8-9

                         Водночас пунктом 11 наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» від 29 грудня 2004 №336 передбачено, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обовязки, можуть бути залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії. Про необхідність застосування цієї норми зазначається в останньому абзаці розділу «Вступ» Довідника кваліфікаційних характеристик.
                        У таблиці 1 додатку 3 до наказу Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. №745(із змінами) посадові оклади провідного бібліотекаря передбачено на рівні 9-12 тарифних розрядів.Пунктом 3  зазначеного наказу право на встановлення працівникам конкретних розмірів посадових окладів надано керівникам у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах.
                        Стосовно наявності у шкільного бібліотекаря педагогічної освіти, то у пункті 4.6. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України від 14 травня 1999 р. №139 зазначено,що бібліотечний працівник загальноосвітнього навчального закладу повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України у Листі №1/12-5765 зазначає, що для бібліотекарів навчальних закладів вищу педагогічну освіту можна зарахувати як освіту, яка відповідає вимогам. Тобто бібліотекар, який не має повної вищої освіти відповідного напрямку підготовки, але має достатній практичний досвід та успішно виконує покладені на нього завдання та обовязки,за рекомендаціями атестаційної комісії може не тільки бути визнаний як такий, що відповідає займаній посаді, а й набути права обіймати посаду за більш високою категорією.
-                                          Якщо за час від попередньої атестації бібліотекар підвищив свій освітній чи кваліфікаційний рівень, виявив високий рівень професіоналізму, продемонстрував якість виконання функціональних обовязків, атестаційна комісія за результатами атестації може рекоиендувати керівникові навчального закладу підвищити  бібліотекареві кавліфікаційну категорію або тарифний розряд.
-                                          Рішення атестаційної комісії доводиться  до відома працівника, який атестується, безпосередньо після підбиття підсумків голосування.
                              На підставі рішення атестаційної комісії керівник закладу приймає рішення про               встановлення посадового окладу в межах, передбачених тарифним розрядам.
               Документом, що затверджує результати атестації бібліотекаря, є відповідний наказ керівника закладу освіти.
               Відповідність між рішенням атестаційної комісії та рішенням керівника закладу,прийнятими за результатами атестації бібліотекаря, наведено у таблиці:
Рішення атестаційної комісії
Рішення керівника закладу,що визначається
наказом
Відповідає займаній посаді
«бібліотекаря»
Встановити (підтвердити)8-9 тарифні розряди
Відповідає займаній посаді
«бібліотекаря ІІ категорії»
Встановити (підтвердити) 8-10 тарифні розряди
Відповідає займаній посаді
«бібліотекаря І категорії»
Встановити (підтвердити) 8-11 тарифні розряди
Відповідає займаній посаді
«провідного бібліотекаря »
Встановити (підтвердити) 8-11 тарифні розряди
Відповідає займаній посаді» бібліотекаря І категорії за умови виконання рекомендацій (прописати рекрекомендації і терміни їх виконання)
Встановити (підтвердити) 8-11 тарифні розряди.Направити на курси з підвищення кваліфікації.Атестувати на відповідність займаній посаді через рік.
Не відповідає займаній посаді.Порушити питання про проведення на іншу роботу або звільнення з роботи (таке рішення ухвалюється обов'язково за дотриманням законодавства України про працю)
Перевести на іншу посаду (визначається, на яку посаду переводиться працівник)

      Атестаційний лист та характеристика працівника, який пройшов атестацію. Зберігається в його особовій справі.Другий примірник атестаційного листа віддають на руки бібліотекарю.


Методист НМЦ   Оробей С.М.


           
Зразки наказів про результати атестації

Зразок 1
Назва навчального закладу

НАКАЗ

Дата
Місце складання
№ ________


Про результати атестації бібліотекаря

            Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. № 44

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.).
  2. Встановити (підтвердити) відповідний тарифний розряд.
  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник закладу                                Підпис                                              П.І.Б.


Зразок 2
Назва навчального закладу

НАКАЗ

Дата
Місце складання
№ ________

Про результати атестації бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. № 44

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П.І.Б.) за умови виконання рекомендацій (визначаються конкретні рекомендації, які належить виконати бібліотекарю, терміни їх виконання).
  2. Підтвердити відповідний тарифний розряд.
  3. Провести позачергову (повторну) атестацію бібліотекаря (П.І.Б.)через рік.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник закладу                                Підпис                                              П.І.Б.


Кваліфікаційні вимоги до шкільних бібліотекарів

Назва
посади
Освіта
Вимоги до стажу роботи та визначення тарифного розряду
Вимоги до підвищення кваліфікації
Провідний бібліотекар


За Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників:
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації.
Стаж роботи за професією бібліотекаря 1-ї категорії для спеціаліста не менше 1-го року, бакалавра — не менше 3-х років.
(9–12 тарифні розряди)
Підвищення кваліфікації

Повна бібліотечна або повна педагогічна освіта (інститут / університет) відповідно до

На посаді бібліотекаря 1-ї категорії не менше:
1 року — 9-й розряд (1 кат. 8 т.р.)
1–3 років — 10-й розряд (1-ша кат. 9 т.р.)
2–5 років — 11-й розряд (1-ша кат. 10 т.р.)
5 років — 12 розряд (1-ша кат. 11 т.р.)
Курси один раз на 5 років
Базова бібліотечна (училище культури)
На посаді бібліотекаря 1-ї категорії не менше:
2–5 років — 9 розряд (1-ша кат. 8–9 т.р.)
4–5 років —10 розряд (1-ша кат. 9–10 т.р.)
5 років —11 розряд (1-ша кат. 10 т.р.)
Курси один раз на 5 років
Бібліотекар1-ї категорії
За Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників:
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації
Стаж роботи за професією бібліотекаря 2-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра, молодшого спеціаліста — не менше ніж 2 років.
(8–11-й тарифні розряди)
Підвищення кваліфікації

Повна бібліотечна або педагогічна освіта (інститут/університет)

На посаді бібліотекаря 2-ої категорії не менше:
1–5 років — 8-й розряд (1-ша кат., 8 т.р.)
1–5 років — 9-й розряд (1-ша кат. 8–9 т.р.)
2–5 років — 10-й розряд (1-ша кат. 9–10 т.р.)
5 років — 11-й розряд (1-ша кат. 10 т.р.)
Курси один раз на 5 років
Базова бібліотечна або педагогічна (училище культури / педагогічне училище), повна педагогічна
На посаді бібліотекаря 2-ї категорії:
1–5 років — 8-й розряд (2-ша кат. 8 т.р.)
1–5 років — 9 розряд (2-ша кат. 8–9 т.р.)
2–5 років — 10 розряд (2-ша кат. 10 т.р.)
5 років — 11 розряд (2-ша кат. 10 т.р.)
Курси 1 раз
на 5 років
Бібліотекар 2-ї категорії
За Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників:Повна бібліотечна (інститут чи університет)


Без вимог до стажу роботи.
8-й розряд — без вимог до стажу роботи (співбесіда)
9-й розряд — без вимог до стажу роботи (співбесіда)
Курси один раз на 5 років

Повна педагогічна (інститут чи університет), базова бібліотечна (училище культури), базова педагогічна (педучилище)
На посаді бібліотекаря не менше:
без вимог до стажу роботи — 8-й розряд;
1–3 років — 9-й розряд  (бібліотекар 8 т.р.)
4–5 років — 10-й розряд (бібліотекар – 9 т.р.)
Курси 1 раз
на 5 років

Бібліотекар

За Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників:

Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст)
Без вимог до стажу роботи
(8–9-й т.р.)
Базова бібліотечна (училище культури), базова педагогічна (педучилище)

Без вимог до стажу роботи.
8-й розряд — без вимог до стажу роботи
9-й розряд — на посаді бібліотекаря не менше 4–5 років.
Курси один раз на 5 років

Вища освіта інша, базова освіта інша, без базової освіти
8-й розряд — без вимог до стажу роботи
9-й розряд на посаді бібліотекаря не менше 5 років
Курси один раз на 5 років


Кваліфікаційні характеристики та посадові обов’язки бібліотечних працівників

Бібліотекар навчального закладу забезпечує організацію роботи бібліотеки, складає плани роботи і звіти про виконану роботу; здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію; аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації, обслуговує читачів на абонементі та в читальній залі; формує і веде довідково-пошуковий апарат, бере участь у створенні й використанні галузевих баз даних; вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків; здійснює диференційне обслуговування користувачів; забезпечує інформаційно-бібліотечну підтримку освіти й виховання шляхом масового, групового та індивідуального інформування; веде роботу з формування інформаційної культури за допомогою бесід ,оглядів, лекцій, бібліотечних занять, консультацій тощо; організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книгою, підручником та іншими джерелами інформації; координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств; вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, бере участь у роботі міських методичних об’єднань шкільних бібліотекарів; створює та забезпечує активну творчу діяльність бібліотечного активу й систематично підвищує рівень професійної діяльності на курсах, семінарах, самостійно, забезпечує потреби читачів через Інтернет, створює електронну бібліотеку.

Повинен знати:
Повинен володіти вміннями:
1. Основи загальнокультурної підготовки:
·         народ України як етнос;
·         основні віхи історичного та культурного розвитку України;
·         державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні;
·         основи соціальної філософії (суспільство, тенденції розвитку, економічна, соціальна політична, культурна і духовна сфери суспільного життя);
·         літературознавство, художня література;
·          основи професійної етики;
·         основи педагогіки і психології;
·         психологію вікових особливостей дітей і юнацтва; індивідуально-психологічні особливості учнів.

2. Основи бібліотечної справи:
·         постанови і рішення законодавчих органів, що визначають розвиток культури, бібліотечної справи, освіти в Україні (Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Міністерство культури України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України);
·         теорія бібліотекознавства, бібліографії, документознавства;
·         економіко-правові аспекти функціонування бібліотек;
·         державні стандарти і бібліотечну документацію в практиці роботи шкільної бібліотеки;
·         принципи і види комплектування бібліотечних фондів;
·         модель бібліотечного фонду шкільної бібліотеки;
·         джерела навчальної інформації, особливості роботи з підручниками;
·         принципи організації довідково-пошукового апарату;
·         принципи наукової  обробки та систематизації документів;
·         різноманітні аспекти інформаційно-бібліотечного обслуговування вчителів та учнів;
·         методику формування інформаційної культури;
·         форми наочної популяризації літератури;
·         основні вимоги до проведення масових заходів: читацьких конференцій, диспутів, днів інформації, днів бібліографії, днів бібліотеки;
·         правила техніки безпеки та протипожежного захисту;
·         нові вітчизняні та зарубіжні інформаційні технології бібліотечно-бібліографічної діяльності;
·         досвід роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек.

3. Законодавчо-нормативне забезпечення освіти та бібліотечної справи:
·         Конституція України;
·         Закони України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», «Про професійну діяльність»; «Про мови в України»
·         Основи трудового законодавства;
·         державні освітні стандарти, концепції, програми;
·         соціально-правовий захист населення в умовах ринку;
·         Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

1. Діагностико-прогностичними:
·      аналізувати результати роботи бібліотеки і роботи діагностико-прогностичні висновки щодо її вдосконалення;
·      визначати завдання роботи бібліотеки на поточний рік, прогнозувати бажані результати;
·      аналізувати методичну літературу і визначати найбільш оптимальні прийоми та методи роботи бібліотеки;
·      визначати цілі, форми і методи бібліотечного обслуговування; його ефективність і перспективи розвитку;
·      вивчати запити та інтереси читачів для формування бібліотечного фонду.
2. Фаховими:
·      формувати універсальний за галузевим складом бібліотечний фонд, який відповідає навчальним, виховним, інформаційним, культурологічним, пізнавальним, інтелектуальним функціям та інтересам читачів;
·      здійснювати у встановленому порядку розміщення, облік, зберігання та постійне оновлення бібліотечного фонду;
·      організувати й вести довідково-пошуковий апарат: каталоги, картотеки, довідково-бібліотечний фонд;
·      забезпечувати бібліотечно-інформаційне  та методичне обслуговування педагогічного колективу та учнів;
·      вилучати з бібліотечного фонду застарілі за змістом, старі або загублені книжки та інші документи в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;
·      готувати і проводити спільно з педагогічним колективом заходи з популяризації читання;
·      готувати бібліографічні та інформаційні матеріали;
·      здійснювати пошук інформації як у традиційних, так і в електронних пошукових системах;
·      використовувати ІКТ.
·      критично осмислювати і використовувати передовий досвід
3. Контрольно-коригувальними:
·      аналізувати за галузевим складом та кількісними показниками бібліотечний фонд;
·      вміти проектувати програму свого професійного самовдосконалення.

ПРОТОКОЛ  
засідання атестаційної комісії  
 № 1 від «31» березня 2011 року 
Присутні: голова Пашинська Тетяна Анатоліївна, директор школи
 
секретар Бойко Тетяна Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 
 
члени атестаційної комісії 
1. Дідківська Ірина Геннадіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи  
2. Москальчук Світлана Валеріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи  
3. Волохатюк Тетяна Михайлівна, вчитель біології  
4. Литвин Лариса Миколаївна, вчитель української мови та літератури
 
5.Кулакевич Світлана Леонідівна, вчитель математики  
6.Дятлова Світлана Володимирівна, вчитель початкових класів  
7.Пучкова Наталія Володимирівна, методист з бібліотечних фондів відділу освіти  
 
 ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
1. Атестація Григорчук Ольги Іванівни, провідного бібліотекаря  
2. Слухали: питання атестації щодо відповідності займаній посаді 
 
«провідний бібліотекар» Григорчук Ольги Іванівни. 
 
3. Запитання до працівника, який атестується: 
 
3.1.Хто відповідає за збереження бібліотечних фондів?
 
3.2.За якими напрямами проводиться бібліографічне інформування користувачів?
 
3.3.Назвіть види обліку документів.
 
4. Відповіді на них Григорчук О.І.:
 
4.1.За збереження бібліотечних фондів шкільної бібліотеки відповідають директор школи
 
і завідувач бібліотеки.
 
4.2.Бібліографічне інформування (інформаційна робота) проводиться за двома напрямами: 
 
1)інформування учнів-читачів; 2)інформування педагогічних працівників.
 
4.3.Існують два види обліку документів:індивідуальний та сумарний.
 
5. Зауваження та рекомендації, висловлені членами атестаційної комісії 
 
Представити Григорчук Ольгу Іванівну до нагородження грамотою загальноосвітнього
 
 навчального закладу за сумлінну роботу у 2010/2011 навчальному році
 
6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:
 
 відповідає займаній посаді «за» — 9 голосів;
 
 відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії______
 
 з повторною атестацією через рік ___________ голосів;
 
 не відповідає займаній посаді _______ голосів.  
7. За результатами атестації Григорчук Ольга Іванівна відповідає займаній посаді «провідний  бібліотекар»
 
Голова атестаційної комісії _________________________ Т.А.Пашинська 
(підпис)
 Секретар атестаційної комісії _________________________ Т.Б.Бойко 
(підпис) 
 Члени атестаційної комісії _________________________ І.Г.Дідківська
 (підпис) 
_________________________ С.В.Москальчук
(підпис)
 _________________________ Т.М.Волохатюк
 (підпис)
___________________________ Л.М.Литвин
 (підпис)
___________________________ С.Л.Кулакевич
 (підпис)
___________________________ С.В.Дятлова
(підпис)
___________________________ Н.В.Пучкова /за згодою/
(підпис)
 
 
 


ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії

_________2011 року                                                                                                                      № 1

1. Склад лічильної комісії: _____________________ (П.І.Б. членів атестаційної комісії)
2. Присутні на засіданні 7 членів атестаційної комісії.
3. Результати голосування:
відповідає займаній посаді 7 голосів;
відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій
комісії з повторною атестацією
через рік 0 голосів;
не відповідає займаній посаді 0 голосів;
4. За результатами голосування_____________________ (П.І.Б. бібліотекаря, посада, кваліфікаційна категорія)

відповідає займаній посадіГолова лічильної комісії       __________________ прізвище, ім'я, по батькові
Члени лічильної комісії:        __________________ прізвище, ім'я, по батькові
                                                     __________________ прізвище, ім'я, по батькові
Затверджено
атестаційною комісією
     Присутні 7 членів
     Проголосували:
     За 7 членів
     Проти 0 членів
     Утримались 0 членів

Голові атестаційної комісії
_______________________
(назва закладу)
_______________________
(П.І.Б.)
бібліотекаря закладу освіти
________________________
(П.І.Б.)
Заява

Прошу атестувати мене у черговому (позачерговому) порядку на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря) із встановленням (8, 9, 10, 11, 12) тарифного розряду.
            Попередньо був атестований «__» ________ 200__ р.
            Результати попередньої атестації: ________________________________
___________________________________________________________________.
            Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрям, дату підвищення кваліфікації).

Копія документа про підвищення кваліфікації додається.

Дата                                                                                                                 Підпис


Зразок подання керівника закладу на атестацію бібліотекаря

До атестаційної комісії
Закладу освіти

Подання

Адміністрація закладу освіти порушує клопотання про атестацію бібліотекаря (прізвище, ім’я, по батькові) на відповідність посаді (бібліотекаря, бібліотекаря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провідного бібліотекаря) із встановленням (8, 9, 10, 11, 12) тарифного розряду.
            Попередньо був атестований «__» ________ 200__ р.
            Результати попередньої атестації: ________________________________
___________________________________________________________________.
            Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, форму, напрям, дату підвищення кваліфікації).

Копія документа про підвищення кваліфікації додається.


Дата                                                                                Підпис керівника навчального закладу


Орієнтовний перелік питань до атестації шкільних бібліотекарів

1. Назвіть дату прийняття:
§                           Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами та доповненнями)
§   Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України)
2. Якою інструкцією регламентується робота зі шкільними підручниками та дата її прийняття?
3. Яке, на вашу думку, головне завдання шкільної бібліотеки на сучасному етапі?
4. Назвіть найбільш поширену модель комплектування бібліотечного фонду.
5. Які існують види комплектування бібліотечного фонду та джерела їх поповнення?
6. Назвіть послідовні процеси обліку документів.
7.Які існують види обліку документів?
8. Які видання не підлягають інвентарному обліку?
9. Де здійснюється індивідуальний облік аудіовізуальних документів та електронних видань?
10. У якій книзі здійснюється сумарний облік документів, що надійшли до бібліотеки?
11. Із яких частин складається «Книга сумарного обліку бібліотечного фонду»?
12. Як здійснюється облік підручників?
13. Назвіть терміни зберігання облікової документації шкільної бібліотеки:
§              Книга сумарного обліку бібліотечного фонду;
§              Інвентарні книги;
§              Супровідні документи;
§              Акти на документи, отримані без супровідного документа;
§               Зошити (журнал) обліку документів, прийнятих від користувачів замість загублених;
§          Акти на списання документів, акти перевірки бібліотечного фонду.
14. Хто відповідає за збереження бібліотечних фондів?
15. Із дозволу кого і як вносяться зміни до облікових документів?
16. Хто і яким чином відшкодовує втрачені або пошкоджені видання?
17. У які терміни здійснюється планова перевірка бібліотечного фонду?
18. Коли здійснюється позапланова перевірка бібліотечного фонду?
19.Хто входить до складу комісії при перевірці бібліотечного фонду?
20. Що таке каталогізація?
21. Назвіть процеси технічного обробляння документів, що надійшли до фонду бібліотек?
22. Які каталоги та картотеки входять до довідково-бібліографічного апарату (ДБА)?
23. Назвіть основні напрями бібліографічної діяльності шкільної бібліотеки.
24. Які види довідок виконуються при довідково-бібліографічному обслуговуванні?
25. За якими напрямами проводиться бібліографічне інформування користувачів?
26. Зазначте форми роботи бібліографічного інформування користувачів.
27. За яким принципом може бути розташована література при складані рекомендаційного списку літератури?
28. Хто і як здійснює пропаганду бібліотечно-бібліографічних знань?
29. Які правила регламентують роботу шкільної бібліотеки і хто їх затверджує?
30. Укажіть відомості, які вносяться до читацького формуляра.
31. Що таке абонемент?
32. Із якими документами читачі працюють у читальній залі?
33. Де здійснюється облік роботи щодо обслуговування користувачів?
34. Із яких частин складається «Щоденник роботи шкільної бібліотеки»?
35. Зазначте, що вважається одиницею обліку:
§         Одиниця обліку відвідувань;
§         Одиниця обліку видачі документів;
§         Одиниця обліку масової роботи.
36. Назвіть масові форми культурно-просвітницьких заходів шкільної бібліотеки:
§         Традиційні;
§         інноваційні.
37.Назвіть основні показники роботи шкільної бібліотеки.
38. Де і ким затверджується звіт і річний план роботи шкільної бібліотеки?
39.Яким чином бібліотекар має підвищувати і вдосконалювати свій фаховий рівень?З переліком питань ознайомлений:    
бібліотекар закладу освіти ____________________________
(П.І.Б., підпис)Дата______________

НАКАЗ

Дата
Місце складання
№ ________


Про атестацію бібліотекарів школи

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. №44 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства культури і туризму від 3 березня 2008 р. № 9 та від 13 вересня 2010 р. № 38) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за № 1023/14290 та з метою об’єктивної оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей бібліотекаря школи

НАКАЗУЮ:

1.      Створити атестаційну комісію при школі з атестації бібліотекарів і затвердити її персональний склад (Додаток 1).
2.      Атестаційній комісії при школі забезпечити проведення чергової атестації бібліотекарів ______________ (П.І.Б.) відповідно до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури.
3.      Затвердити план-графік проведення атестації бібліотекарів__________ (П.І.Б.) (Додаток 2).
4.      Провести атестацію бібліотекарів ___________________________ (П.І.Б.) у такі терміни: з 20 вересня 2010 р. по 1 квітня 2011 р.
  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник навчального закладу    ___________________
(підпис)

Характеристика

Григорчук Ольги Іванівни,
завідувача бібліотеки Вишнівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2, 1956 року народження, освіта середня спеціальна, Київське училище культури (1992 р.), за спеціальністю — бібліотекар, стаж бібліотечної роботи — 24 роки

Завідувач бібліотеки — Григорчук Ольга Іванівна працює у даному загальноосвітньому навчальному закладі з 1986 року. Вона добре знає нормативно-правові документи щодо діяльності шкільної бібліотеки, проводить бібліотечно-бібліографічну роботу: складає бібліографічні списки літератури, проводить бібліографічні огляди, постійно поповнює картотеку статей із фахових журналів, науково-методичних збірників тощо. З метою популяризації літератури Ольга Іванівна регулярно оформляє тематичні книжкові виставки, організовує презентацію нових книжкових надходжень до бібліотеки, постійно добирає необхідну літературу для проведення виховних заходів, класних годин, педагогічних читань, науково-практичних конференцій, проблемно-методичних семінарів тощо.
Григорчук Ольга Іванівна налагодила тісну співпрацю з педагогічним колективом навчального закладу, знає читацький попит учителів усіх спеціальностей. Дбайливо ставиться і до молодших читачів — школярів. Ольга Іванівна не залишає поза увагою те, як читають діти: перевіряє, чи прочитано книгу, як юний читач зрозумів її зміст, що найбільше вразило, чого навчився від героїв книги, що хотів би почитати ще. Також бібліотекар співпрацює і зі старшими школярами: допомагає дібрати необхідну довідково-пізнавальну літературу до написання рефератів, підготовки до доповіді, написання науково-дослідницької роботи в мережі Малої академії наук України.
У бібліотеці Вишнівської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 постійно діє акція «Подаруй книгу школі». Її учасниками є як директор і вчителі навчального закладу, так і батьківська й учнівська громадськість школи, її випускники.
Разом із оргкомітетом школи розроблена низка заходів, спрямованих на посилення ролі книги в освітньому процесі, поліпшення роботи зі збереження підручника, художньої, довідкової та іншої літератури.
У бібліотеці оформлено куточки «Підручникам довге життя», «Ми — книголюби». Серед учнівського колективу налагоджено роботу гуртка «Книжчина лікарня». За допомогою читацького активу школи оформлено книжкові виставки «Книга — джерело знань», «Книги — наші друзі».
Активною формою пропаганди книги є заняття з основ бібліотечно-бібліографічної грамотності. Ольга Іванівна проводить бібліотечні уроки для учнів початкової та середньої ланок «Як створюється книга», «Книга — друг, якого ти знайшов», «Цікава книга», «Подорож у країну Ввічливих», а для старшокласників — експрес-екскурсії «Музей словників», колекцією якого може вповні хизуватися навчальний заклад.
Дієвою формою прищеплення любові до читання й потреби в ньому є щорічне вшанування на загальношкільній лінійці Вишнівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 найкращих читачів бібліотеки з врученням їм дипломів і пам’ятних призів — книг. Ініціатором цього заходу є завідувач бібліотеки Григорчук О.І., читацький актив за підтримки адміністрації загальноосвітнього навчального закладу.
У сучасну добу глобалізації суспільства, коли місце «живої» книги посідають інші джерела інформації, бібліотека повинна змобілізувати весь свій арсенал впливу на читача нової генерації, який уже пізнав переваги книги «електронної», з метою прилучення його друкованого слова, формування в нього щоденної потреби у читанні книг і вміння компетентної роботи з ними. Саме таку мету і ставить перед собою завідувач книгозбірні, провідний бібліотекар Вишнівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 Григорчук Ольга Іванівна.
Цілеспрямована діяльність бібліотекаря школи допомагає учням зорієнтуватися у розмаїтому світі книг, навчає любити й берегти книгу, шанувати працю тих, хто причетний до її появи на полиці книгарні чи бібліотеки.
Григорчук О.І. не лише володіє високим рівнем психологічної фахової підготовки, але й найкращими людськими якостями, які сприяють спілкуванню її з вчителями та дітьми.

Директор школи ____________________Т.А. Пашинська

З характеристикою ознайомлена

__________________ О.І. Григорчук

Дата_____________________

Комментариев нет:

Отправить комментарий